Jakie szkolenia prowadzimy

szkol 1.jpg

BEZDOMNOŚĆ JAKO SYTUACJA KRYZYSOWA. PODSTAWY PRACY INTERWENCYJNEJ I TERAPEUTYCZNEJ

Szkolenie pozwala na nabycie podstawowej wiedzy w zakresie psychologii kryzysu oraz uzyskanie praktycznych umiejętności związanych z organizacją i udzielaniem pomocy osobom dotkniętym lub zagrożonym bezdomnością. Część praktyczna szkolenia obejmuje przede wszystkim podstawy diagnozy uzależnienia, zastosowanie konkretnych procedur postępowania i komunikację z osobami dotkniętymi lub zagrożonymi bezdomnością.

Szkolenie adresujemy przede wszystkim do osób na co dzień pracujących z osobami dotkniętymi lub zagrożonymi bezdomnością: pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów społecznych i sądowych, asystentów rodziny, ratowników medycznych, policjantów, lekarzy, pielęgniarek i pozostałych pracowników ochrony zdrowia. W ramach limitu miejsc mogą wziąć w nim udział przedstawiciele innych zawodów zainteresowani problematyką pomocy psychologicznej.

PROGRAM:

1. Bezdomność jako sytuacja kryzysowa
2. Kryzys bezdomności w kontekście zaburzeń relacji społecznych
3. Uzależnienia w kontekście psychologii emocji. Kryzys bezdomności a uzależnenia
4. Podstawy diagnostyki uzależnień
5. Interwencja kryzysowa w przypadku osoby dotkniętej / zagrożonej bezdomnością
6. Bezdomność i co dalej? Organizacja pomocy medycznej i socjalnej
7. Bezdomność i co dalej? Wsparcie społeczne i instytucjonalne
8. Podstawy pracy terapeutycznej z osobą dotkniętą bezdomnością
9. Streetworking jako metoda pracy z osobami dotkniętymi bezdomnością
10. Psychologiczne BHP osoby udzielającej pomocy

Termin szkolenia: 04.12.2018 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Przy sali szkoleniowej zawsze stoi skarbonka – będziemy wdzięczni za każde wsparcie projektu Medycy na Ulicy.

 

szkol2.png

STREETWORKING JAKO METODA PRACY Z OSOBAMI DOTKNIĘTYMI BEZDOMNOŚCIĄ

Szkolenie pozwala na nabycie podstawowej wiedzy w zakresie psychologii kryzysu oraz uzyskanie praktycznych umiejętności związanych z organizacją i udzielaniem pomocy osobom dotkniętym lub zagrożonym bezdomnością podczas bezpośredniej pracy w terenie. Część praktyczna szkolenia obejmuje przede wszystkim podstawy diagnozy uzależnienia, diagnozę zaburzeń psychicznych, rozpoznawania zagrożeń, podstawy udzielania pomocy medycznej i pierwszej pomocy emocjonalnej, zastosowanie konkretnych procedur postępowania i komunikację z osobami dotkniętymi lub zagrożonymi bezdomnością.

Szkolenie adresujemy przede wszystkim do osób na co dzień pracujących z osobami dotkniętymi lub zagrożonymi bezdomnością: pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów społecznych i sądowych, asystentów rodziny, ratowników medycznych, policjantów, lekarzy, pielęgniarek i pozostałych pracowników ochrony zdrowia. W ramach limitu miejsc mogą wziąć w nim udział przedstawiciele innych zawodów zainteresowani problematyką pomocy psychologicznej.

PROGRAM:

1. Bezdomność jako sytuacja kryzysowa
2. Kryzys bezdomności w kontekście zaburzeń relacji społecznych
3. Uzależnienia w kontekście psychologii emocji. Kryzys bezdomności a uzależenia. Podstawy diagnostyki uzależnień
4. Interwencja kryzysowa w przypadku osoby dotkniętej / zagrożonej bezdomnością
5. Specyfika streetworkingu jako pracy poza-gabinetowej
6. Najważniejsze zadania streetworkera
7. Najczęstsze błędy popełniane przez streetworkerów
8. BHP osoby udzielającej pomocy
9. Pierwszy kontakt z osobą dotkniętą bezdomnością
10. Pierwsza pomoc medyczna w praktyce pracy streetworkera
11. Ocena stanu osoby w kryzysie
12. Zagrożenie dla streetworkera: postępowanie z osobami agresywnymi, pod wpływem substancji psychoaktywnych, w trakcie epizodu psychotycznego lub o wysokim potencjale suicydalnym
13. Warsztat podstawowych umiejętności negocjacyjnych
14. Organizacja pomocy socjalnej
15. Bezdomność i co dalej? Wsparcie społeczne i instytucjonalne

Termin szkolenia: 29-30.11.2018 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Przy sali szkoleniowej zawsze stoi skarbonka – będziemy wdzięczni za każde wsparcie projektu Medycy na Ulicy.

 

przem szkol.jpg

PRZEMOC SEKSUALNA WOBEC DOROSŁYCH MĘŻCZYZN

Niniejsze szkolenie pozwala na nabycie elementarnej wiedzy z zakresu psychologii traumy w kontekście zjawiska przemocy seksualnej wobec dorosłych mężczyzn oraz uzyskanie praktycznych umiejętności oceny stanu poszkodowanego oraz komunikowania się z osobami poszkodowanymi, znajdującymi się w kryzysie emocjonalnym.

Szkolenie adresujemy przede wszystkim do osób na co dzień pracujących z osobami doświadczającymi sytuacji kryzysowych związanych z zagrożeniem życia i zdrowia na skutek działań o charakterze kryminalnym: policjantów, strażników miejskich, pracowników socjalnych, żołnierzy, lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek i pozostałych pracowników ochrony zdrowia, prokuratorów, sędziów. W ramach limitu miejsc mogą wziąć w nim udział przedstawiciele innych zawodów zainteresowani problematyką pomocy psychologicznej.

PROGRAM:

1. Kryzys a trauma. Reakcje na doświadczenia urazowe
2. Specyfika przemocy seksualnej jako zdarzenia traumatycznego
3. Przemoc seksualna wobec mężczyzn – społeczna skala problemu
4. Mężczyźni doświadczający przemocy seksualnej – czynniki zwiększające ryzyko wiktymizacji
5. Sprawcy przemocy seksualnej wobec mężczyzn
6. Formy przemocy seksualnej
7. Skutki przemocy seksualnej
8. Zespół stresu pourazowego
9. Mity związane ze zjawiskiem przemocy seksualnej wobec mężczyzn
10. Rola wsparcia społecznego w radzeniu sobie ze skutkami przemocy
11. Zasady komunikacji z osobą pokrzywdzoną przemocą seksualną
12. Zasady udzielania pierwszej pomocy psychologicznej. Najważniejsze zadania osoby udzielającej pomocy
13. Interwencja kryzysowa w przypadku przemocy seksualnej
14. Psychologiczne BHP osoby udzielającej pomocy

Termin szkolenia: 16.12.2018 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Przy sali szkoleniowej zawsze stoi skarbonka – będziemy wdzięczni za każde wsparcie naszej działalności.