Statut

STATUT

FORTIOR – Fundacja dla Wielu

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. FORTIOR – Fundacja dla Wielu w dalszych postanowieniach zwana Fundacją, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. Prawo o Fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Annę Jastrzębską zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Monikę Bocian w dniu 22.12.2017, Repertorium A nr 7779/2017.
 3. Fundacja nie jest związana z żadnym związkiem wyznaniowym ani partią polityczna.

§ 2

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

 1. Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 3. Do realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może tworzyć Oddziały poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem miejscowo właściwym.
 5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. Wewnętrznych i Administracji.

§ 5

 1. Działalność Fundacji oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej. Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
 2. Fundacja może tworzyć ośrodki, biura, oddziały, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
 3. Fundacja samodzielnie określa swoją strukturę organizacyjną oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jej działalności.

§ 6

Fundacja może używać pieczęci okrągłych, nagłówkowych oraz imiennych zawierających nazwę Fundacji, jej siedzibę i adres.

§ 7

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, dyplomy, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji oraz osobom zasłużonym w realizacji celów zbieżnych z dążeniami Fundacji.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 8

Celem Fundacji jest:

 1. Podejmowanie i wspieranie działań polegających na niesieniu pomocy mężczyznom, którzy doświadczyli przemocy, w szczególności przemocy seksualnej i ich rodzinom.
 2. Rozwój i wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania przemocy, w szczególności przemocy seksualnej, wobec mężczyzn i jej skutkom.
 3. Ochrona praw człowieka.
 4. Rozwój i promowanie pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i medycznej adresowanej do mężczyzn, którzy doświadczyli przemocy, w szczególności przemocy seksualnej i ich rodzin.
 5. Rozwój, wspieranie, integracja i edukacja profesjonalistów świadczących pomoc psychologiczną, prawną, socjalną i medyczną adresowaną do  mężczyzn, którzy doświadczyli przemocy, w szczególności przemocy seksualnej i ich rodzin.
 6. Rozwój i promowanie wiedzy i edukacji w zakresie przeciwdziałania przemocy, w szczególności przemocy seksualnej, wobec mężczyzn, ochrony praw człowieka.
 7. Rozwój i propagowanie postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności w zakresie niesienia pomocy mężczyznom, którzy doświadczyli przemocy, w szczególności przemocy seksualnej i ich rodzinom, przeciwdziałania przemocy i ochrony praw człowieka.
 8. Rozwój i promowanie programów badawczych i informacyjnych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat ochrony praw człowieka, przeciwdziałania przemocy, w szczególności przemocy seksualnej wobec mężczyzn, dotyczących skutków przemocy i pomocy ofiarom przemocy.
 9. Rozwój i promowanie idei wyrównania szans grup słabszych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 10. Rozwój rzecznictwa ochrony praw człowieka, również w zakresie rozwiązań legislacyjnych i instytucjonalnych.
 11. Rozwój współpracy z organizacjami, instytucjami, podmiotami, grupami i osobami w zakresie wyżej wymienionych celów.
 12. Rozwój współpracy w zakresie wyżej wymienionych celów z organami administracji, jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich związkami i stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, gospodarczymi, naukowymi oraz ze służbami publicznymi.
 13. Promocja i organizacja wolontariatu oraz innych działań i postaw o charakterze prospołecznym.
 14. Prowadzenie dialogu społecznego dotyczącego kwestii przemocy i przeciwdziałania przemocy, w szczególności przemocy seksualnej, wobec mężczyzn.
 15. Integracja i edukacja środowisk w zakresie wyżej wymienionych celów.
 16. Wsparcie, rozwój i edukacja młodzieży akademickiej i profesjonalistów z różnych dziedzin w zakresie wyżej wymienionych celów.
 17. Działalność charytatywna na rzecz mężczyzn, którzy doświadczyli przemocy, w szczególności przemocy seksualnej i ich rodzin.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i medycznej.
 2. Organizowanie szkoleń i spotkań superwizyjnych dla profesjonalistów świadczących pomoc psychologiczną, prawną, socjalną i medyczną.
 3. Organizowanie szkoleń i warsztatów w zakresie przeciwdziałania przemocy, w szczególności przemocy seksualnej, wobec mężczyzn, ochrony praw człowieka, oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności w tym zakresie.
 4. Tworzenie i realizacja programów badawczych i informacyjnych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat ochrony praw człowieka oraz przeciwdziałania przemocy wobec mężczyzn.
 5. Działania służące wyrównaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem.
 6. Rzecznictwo ochrony praw człowieka.
 7. Wspomaganie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy, w szczególności przemocy seksualnej, wobec mężczyzn, i ochrony praw człowieka realizowanych przez społeczności lokalne, organizacje pozarządowe i inne instytucje działające na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego.
 8. Organizowanie programów stypendialnych, stażowych i szkoleniowych związanych z celem Fundacji dla młodzieży akademickiej, wolontariuszy i profesjonalistów z różnych dziedzin.
 9. Działalność w mediach promująca i propagująca wydarzenia, działania i idee realizujące cele Fundacji.
 10. Publikacja wydawnictw związanych z działalnością i celami Fundacji.
 11. Organizację, realizację i promocję wydarzeń o charakterze integrującym środowiska, grupy, organizacje i osoby, których idee i działania zbieżne są z celami Fundacji.
 12. Organizację, realizację i promocję szkoleń, spotkań, wykładów i prelekcji, a także wydarzeń o charakterze interdyscyplinarnym łączącym zajęcia teoretyczne z treningiem praktycznym w symulowanych warunkach w zakresie realizacji celów Fundacji.
 13. Organizację i udział w konferencjach, sympozjach, warsztatach, wydarzeniach artystycznych, wystawach i panelach dyskusyjnych, a także wszelkich innych wydarzeniach związanych z tematyką zbieżną z celami Fundacji.
 14. Rekrutację, szkolenia i organizację personelu i wolontariuszy niezbędnych do realizacji celów Fundacji.
 15. Dofinansowanie nauki i poszerzania wiedzy z zakresu niesienia pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i medycznej dla osób, podmiotów i organizacji współpracujących z Fundacją.
 16. Wsparcie rzeczowe i finansowe dla osób i podmiotów współpracujących z Fundacją.
 17. Tworzenie lub uczestnictwo w spółkach kapitałowych i organizacjach umożliwiających realizowanie celów statutowych Fundacji w zakresie działań komercyjnych.
 18. Współpraca z podmiotami i organizacjami uczestniczącymi w systemie ochrony zdrowia w ramach realizacji celów Fundacji.
 19. Tworzenie materiałów promocyjnych wspierających realizację działań Fundacji i celów statutowych Fundacji.

§ 10

Działalność określona w §9 jest finansowana przez Fundację

Rozdział III

Majątek Fundacji

§ 11

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1000 zł  (jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12

Majątek fundacji może pochodzić z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej.
 2. Dotacji, grantów, subwencji.
 3. Dochodów ze zbiórek publicznych.
 4. Dochodów z majątku Fundacji.
 5. Dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji.
 6. Dywidend i zysków z akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego.

§ 13

Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji mogą być użyte na dowolną realizację celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14

W Fundacji zabrania się

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 1. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 2. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 3. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział IV

Organizacja i Władze Fundacji

§ 16

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 17

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całokształtem działalności Fundacji zgodnie ze Statutem i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób – Prezesa Fundacji oraz Wiceprezesów.
 3. Pierwszego Prezesa Zarządu powołuje Fundator.
 4. O rozszerzeniu składu Zarządu Fundacji i powoływaniu kolejnych członków Zarządu, decyduje Zarząd Fundacji lub Fundator w przypadku rezygnacji Zarządu Fundacji z pełnionej funkcji.
 5. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji.

§ 18

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Fundacji.
 2. Kierowanie bieżącą pracą Fundacji.
 3. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
 4. Tworzenie planów pracy.
 5. Zarządzanie majątkiem Fundacji.
 6. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
 7. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Fundacji.
 8. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
 9. Podejmowanie decyzji o ustanowieniu i przyznaniu certyfikatów, medali i odznak honorowych.
 10. Zmiany Statutu.
 11. Działania mające na celu połączenie z inną fundacją.
 12. Działania mające na celu likwidację Fundacji.

§ 19

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na rok.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. Sprawozdania z Posiedzenia Zarządu są jawne.
 3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział zaproszeni członkowie Fundacji i goście z głosem doradczym zaproszeni przez Prezesa Zarządu.
 4. Na posiedzenia Zarządu zapraszani są wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Dopuszczalne jest wysłanie zaproszenia drogą elektroniczną, w tym przez e-mail i sms.
 6. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy wszystkich członków Zarządu chyba, że statut określa inaczej.

§ 20

 1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwały zwykłą większością głosów.
 2. Każdy członek Zarządu Fundacji dysponuje jednym głosem.
 3. W razie równej liczy głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

§ 21

Za miniony rok kalendarzowy Zarząd Fundacji przygotowuje sprawozdanie z działalności Fundacji do końca marca.

§ 22

 1. Zarząd może powołać zespół programowy, jako ciało doradcze, złożone z osób utożsamiających się z celami Fundacji.
 2. Dla realizacji celów Fundacji, Zarząd może organizować zespoły wolontariuszy i określać ich strukturę oraz regulaminy w formie uchwały.
 3. Szczegóły działania zespołów programowych i wolontariuszy określa osobny regulamin przyjęty przez Zarząd w formie uchwały.

§ 23

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są:

 1. Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie.
 2. Dwóch członków Zarządu działający łącznie.

Rozdział V

Zmiana Statutu

§ 24

Decyzję o zmianie Statutu podejmuje Zarząd Fundacji.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 25

 1. W celu efektywniejszego realizowania swoich zamierzeń Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Uchwałę o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 26

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Zarząd Fundacji określa sposób jej likwidacji oraz przeznaczenie majątku Fundacji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawa o Fundacjach, ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie.