Streetworking jako metoda pracy z osobami dotkniętymi bezdomnością

szkol2

STREETWORKING JAKO METODA PRACY Z OSOBAMI DOTKNIĘTYMI BEZDOMNOŚCIĄ

Szkolenie pozwala na nabycie podstawowej wiedzy w zakresie psychologii kryzysu oraz uzyskanie praktycznych umiejętności związanych z organizacją i udzielaniem pomocy osobom dotkniętym lub zagrożonym bezdomnością podczas bezpośredniej pracy w terenie. Część praktyczna szkolenia obejmuje przede wszystkim podstawy diagnozy uzależnienia, diagnozę zaburzeń psychicznych, rozpoznawania zagrożeń, podstawy udzielania pomocy medycznej i pierwszej pomocy emocjonalnej, zastosowanie konkretnych procedur postępowania i komunikację z osobami dotkniętymi lub zagrożonymi bezdomnością.

Szkolenie adresujemy przede wszystkim do osób na co dzień pracujących z osobami dotkniętymi lub zagrożonymi bezdomnością: pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów społecznych i sądowych, asystentów rodziny, ratowników medycznych, policjantów, lekarzy, pielęgniarek i pozostałych pracowników ochrony zdrowia. W ramach limitu miejsc mogą wziąć w nim udział przedstawiciele innych zawodów zainteresowani problematyką pomocy psychologicznej.

PROGRAM:

1. Bezdomność jako sytuacja kryzysowa
2. Kryzys bezdomności w kontekście zaburzeń relacji społecznych
3. Uzależnienia w kontekście psychologii emocji. Kryzys bezdomności a uzależenia. Podstawy diagnostyki uzależnień
4. Interwencja kryzysowa w przypadku osoby dotkniętej / zagrożonej bezdomnością
5. Specyfika streetworkingu jako pracy poza-gabinetowej
6. Najważniejsze zadania streetworkera
7. Najczęstsze błędy popełniane przez streetworkerów
8. BHP osoby udzielającej pomocy
9. Pierwszy kontakt z osobą dotkniętą bezdomnością
10. Pierwsza pomoc medyczna w praktyce pracy streetworkera
11. Ocena stanu osoby w kryzysie
12. Zagrożenie dla streetworkera: postępowanie z osobami agresywnymi, pod wpływem substancji psychoaktywnych, w trakcie epizodu psychotycznego lub o wysokim potencjale suicydalnym
13. Warsztat podstawowych umiejętności negocjacyjnych
14. Organizacja pomocy socjalnej
15. Bezdomność i co dalej? Wsparcie społeczne i instytucjonalne

Terminy najbliższych szkoleń: 18-19.07.2022 r., 08-09.08.2022 r. oraz 10-11.10.2022 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Przy sali szkoleniowej zawsze stoi skarbonka – będziemy wdzięczni za każde wsparcie projektu Medycy na Ulicy.