RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych jest FORTIOR – Fundacja dla Wielu, ul. Fleminga 33B lok. 10, 03-176 Warszawa; NIP: 1132961470; REGON: 369371265; KRS: 0000715766.
2. W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z Administratorem za pośrednictwem adresu mailowego: fundacja@fundacja-fortior.org.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1, lit. a, b, c, d, f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach:
a) przyjęcia zgłoszenia;
b) weryfikacji tożsamości;
c) realizacji praw pacjenta;
d) zlecenia dodatkowych badań lub konsultacji;
e) prowadzenia i przechowywania dokumentacji niezbędnej do realizacji działalności statutowej Administratora;
f) prowadzenia niezbędnych rozliczeń;
g) kontaktu za pomocą numeru telefonu lub adresu e-mail (na podstawie osobnej zgody);
h) rozpatrywania reklamacji; ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
i) prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z organizacją praktyki lub stażu;
j) zawarcia i realizacji umów cywilnoprawnych;
k) archiwalnych i statystycznych;
l) informowania o działalności Administratora i promocji działalności Administratora na stronach internetowych i portalach społecznościowych (na podstawie osobnej zgody).
1. Administrator danych informuje, że Państwa dane mogą być przekazywane do odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi informatyczne (Zenbox Sp. z o. o.), medyczne, prawne i pocztowe. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych w świetle przepisów prawa.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane w dokumentacji będą przetwarzane przez okres 30 lat. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, w szczególności w celach kontaktowych, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
3. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
4. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne, jednakże FORTIOR – Fundacja dla Wielu jako organizacja pozarządowa jest zobowiązana do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji i działania w sposób określony przepisami prawa, co wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W związku z powyższym brak podania danych osobowych może skutkować odmową świadczenia usługi lub zawarcia umowy. Jeżeli wyrażacie Państwo zgodę na podanie numeru telefonu czy adresu e-mail odbywa się to również na zasadzie dobrowolności – brak podania tychże danych nie będzie skutkowało odmową wykonania usługi, lecz nie pozwoli na szybki kontakt z Państwem lub przekazywanie informacji drogą elektroniczną.
Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: fundacja@fundacja-fortior.org lub przesyłając żądanie na adres siedziby.