Sprawozdanie za 2018 r.

Formularz sprawozdania z działalności Fundacji za 2018 rok
1.    Dane rejestracyjne fundacji, tj.:
a.      nazwa fundacji: FORTIOR – Fundacja dla Wielu
b.      siedziba fundacji: Miasto Stołeczne Warszawa
c.      adres fundacji: ul. Dobrowoja 3 lok. 12, 04-003 Warszawa
d.      aktualny adres do korespondencji: fundacja@fundacja-fortior.org
e.      adres poczty elektronicznej: fundacja@fundacja-fortior.org
f.       data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 29 stycznia 2018 r.
g.      numer KRS: 0000715766
h.      statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 369371265
i.       dane członków zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja): Anna Jastrzębska – Prezes Zarządu

Bartłomiej Matyszewski – Wiceprezes Zarządu

Paweł Krzysztof Wieczorek – Wiceprezes Zarządu

j.       określenie celów statutowych fundacji:

Celem Fundacji jest:

– Podejmowanie i wspieranie działań polegających na niesieniu pomocy mężczyznom, którzy doświadczyli przemocy, w szczególności przemocy seksualnej i ich rodzinom.

– Rozwój i wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania przemocy, w szczególności przemocy seksualnej, wobec mężczyzn i jej skutkom.

– Ochrona praw człowieka.

– Rozwój i promowanie pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i medycznej adresowanej  do mężczyzn, którzy doświadczyli przemocy, w szczególności przemocy seksualnej i ich rodzin.

– Rozwój, wspieranie, integracja i edukacja profesjonalistów świadczących pomoc psychologiczną, prawną, socjalną i medyczną adresowaną do  mężczyzn, którzy doświadczyli przemocy, w szczególności przemocy seksualnej i ich rodzin.

– Rozwój i promowanie wiedzy i edukacji w zakresie przeciwdziałania przemocy, w szczególności przemocy seksualnej, wobec mężczyzn, ochrony praw człowieka.

– Rozwój i propagowanie postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności w zakresie niesienia pomocy mężczyznom, którzy doświadczyli przemocy, w szczególności przemocy seksualnej i ich rodzinom, przeciwdziałania przemocy i ochrony praw człowieka.

– Rozwój i promowanie programów badawczych i informacyjnych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat ochrony praw człowieka, przeciwdziałania przemocy, w szczególności przemocy seksualnej wobec mężczyzn, dotyczących skutków przemocy i pomocy ofiarom przemocy.

– Rozwój i promowanie idei wyrównania szans grup słabszych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

– Rozwój rzecznictwa ochrony praw człowieka, również    w zakresie rozwiązań legislacyjnych i instytucjonalnych.

– Rozwój współpracy z organizacjami, instytucjami, podmiotami, grupami i osobami w zakresie wyżej wymienionych celów.

– Rozwój współpracy w zakresie wyżej wymienionych celów z organami administracji, jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich związkami i stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, gospodarczymi, naukowymi oraz ze służbami publicznymi.

– Promocja i organizacja wolontariatu oraz innych działań i postaw o charakterze prospołecznym.

– Prowadzenie dialogu społecznego dotyczącego kwestii przemocy i przeciwdziałania przemocy, w szczególności przemocy seksualnej, wobec mężczyzn.

– Integracja i edukacja środowisk w zakresie wyżej wymienionych celów.

– Wsparcie, rozwój i edukacja młodzieży akademickiej i profesjonalistów z różnych dziedzin w zakresie wyżej wymienionych celów.

– Działalność charytatywna na rzecz mężczyzn, którzy doświadczyli przemocy, w szczególności przemocy seksualnej i ich rodzin.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

– Organizowanie i prowadzenie pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i medycznej.

– Organizowanie szkoleń i spotkań superwizyjnych dla profesjonalistów świadczących pomoc psychologiczną, prawną, socjalną i medyczną.

– Organizowanie szkoleń i warsztatów w zakresie przeciwdziałania przemocy, w szczególności przemocy seksualnej, wobec mężczyzn, ochrony praw człowieka, oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności         i odpowiedzialności w tym zakresie.

– Tworzenie i realizacja programów badawczych i informacyjnych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat ochrony praw człowieka oraz przeciwdziałania przemocy wobec mężczyzn.

– Działania służące wyrównaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem.

– Rzecznictwo ochrony praw człowieka.

– Wspomaganie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy, w szczególności przemocy seksualnej, wobec mężczyzn, i ochrony praw człowieka realizowanych przez społeczności lokalne, organizacje pozarządowe i inne instytucje działające na rzecz dobra publicznego        w różnych dziedzinach życia społecznego.

– Organizowanie programów stypendialnych, stażowych i szkoleniowych związanych z celem Fundacji dla młodzieży akademickiej, wolontariuszy i profesjonalistów z różnych dziedzin.

– Działalność w mediach promująca i propagująca wydarzenia, działania i idee realizujące cele Fundacji.

– Publikacja wydawnictw związanych z działalnością i celami Fundacji.

– Organizację, realizację i promocję wydarzeń o charakterze integrującym środowiska, grupy, organizacje i osoby, których idee i działania zbieżne są z celami Fundacji.

– Organizację, realizację i promocję szkoleń, spotkań, wykładów i prelekcji, a także wydarzeń o charakterze interdyscyplinarnym łączącym zajęcia teoretyczne z treningiem praktycznym w symulowanych warunkach  w zakresie realizacji celów Fundacji.

– Organizację i udział w konferencjach, sympozjach, warsztatach, wydarzeniach artystycznych, wystawach i panelach dyskusyjnych, a także wszelkich innych wydarzeniach związanych z tematyką zbieżną z celami Fundacji.

– Rekrutację, szkolenia i organizację personelu i wolontariuszy niezbędnych do realizacji celów Fundacji.

– Dofinansowanie nauki i poszerzania wiedzy z zakresu niesienia pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i medycznej dla osób, podmiotów i organizacji współpracujących z Fundacją.

– Wsparcie rzeczowe i finansowe dla osób i podmiotów współpracujących z Fundacją.

– Tworzenie lub uczestnictwo w spółkach kapitałowych   i organizacjach umożliwiających realizowanie celów statutowych Fundacji w zakresie działań komercyjnych.

– Współpraca z podmiotami i organizacjami uczestniczącymi w systemie ochrony zdrowia w ramach realizacji celów Fundacji.

– Tworzenie materiałów promocyjnych wspierających realizację działań Fundacji i celów statutowych Fundacji.

2.    Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:

PROJEKT „MEDYCY NA ULICY”

W 2018 roku Fundacja prowadziła i rozwijała projekt „Medycy na Ulicy” adresowany do osób doświadczających przemocy i znajdujących się w kryzysie bezdomności. Celem projektu było wyrównywanie szans osób dotkniętych bezdomnością      i zagrożonych wykluczeniem społecznym na dostęp do pierwszej pomocy medycznej, psychologicznej oraz pomocy socjalnej.

Projekt opierał się na pracy zespołu specjalistów-wolontariuszy, którzy za swoją pracę nie pobierali wynagrodzenia. W skład zespołu wolontariuszy-streetworkerów wchodzili ratownicy medyczni, pielęgniarka, ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy, psycholog – specjalista interwencji kryzysowej oraz pracownik socjalny.

Wolontariusze mieli za zadanie nawiązać kontakt z osobami potrzebującymi pomocy w miejscach ich przebywania, często stanowiąc pierwsze ogniwo łączące potrzebujących i instytucje mogące udzielić im profesjonalnej pomocy.

W ramach projektu osobom doświadczającym przemocy i znajdującym się w kryzysie bezdomności udzielano nieodpłatnej pierwszej pomocy medycznej, psychologicznej, organizowano również pomoc socjalną.

W 2018 roku w ramach projektu odbyły się 104 dyżury-patrole streetworkerów.

·        Pierwszej pomocy medycznej udzielono w sumie 1327 razy – z tej formy pomocy skorzystało  428 osób.

·         Z konsultacji z psychologiem skorzystały  63 osoby (łącznie 307 konsultacji).

·        Z pomocy rzeczowej (bielizna, skarpety, golarki jednorazowe) skorzystało 48 osób.

W ramach projektu wolontariusze Fundacji udzielali pomocy medycznej w trakcie Obiadu Bożonarodzeniowego z Ubogimi organizowanego przez Wspólnotę Sant’Egidio oraz parafię p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.

***

POMOC DEDYKOWANA MĘŻCZYZNOM, KTÓRZY DOŚWIADCZYLI PRZEMOCY

W 2018 roku Fundacja prowadziła i rozwijała działalność na rzecz mężczyzn, którzy doświadczyli przemocy (w szczególności przemocy seksualnej).

W ramach działalności osobom poszkodowanym udzielano pomocy psychologicznej i pierwszej pomocy medycznej. Pomocy udzielał zespół wolontariuszy w składzie: psycholog-specjalista interwencji kryzysowej oraz ratownik medyczny, którzy za swoją pracę nie pobierali wynagrodzenia.

·        Pierwszej pomocy medycznej udzielono w sumie 4 razy – z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby.

·     Z konsultacji z psychologiem i diagnostyki skorzystało 37 osób (łącznie 113 konsultacji).

·   11 osób odbyło pełną psychoterapię zaburzeń potraumatycznych (po 12 sesji każda; w sumie przeprowadzono 132 90-minutowe sesje terapeutyczne).

***

PROJEKT 4 ŁAPY VS. PTSD

W 2018 r. Fundacja rozpoczęła projekt 4 ŁAPY VS. PTSD, obejmujący szkolenie psów asystujących osobom zmagającym się z zespołem stresu pourazowego na skutek uczestnictwa w działaniach zbrojnych. Psy te mają za zadanie towarzyszyć podopiecznym na co dzień  i pomagać im w radzeniu sobie z objawami potraumatycznymi. Specjalistyczny charakter projektu, konieczność i braki w realizacji podobnych projektów      w Polsce spowodowały, iż w 2018 r. rozpoczęto próbę nawiązania współpracy w zagranicznymi organizacjami specjalizującymi się w działaniach o zbliżonej tematyce.

***

DZIAŁALNOŚĆ W MEDIACH PROMUJĄCA I PROPAGUJĄCA DZIAŁANIA I IDEE FUNDACJI

Wolontariusze Fundacji gościli w programie „Pytanie na Śniadanie” emitowanym przez TVP2, gdzie opowiadali o projekcie Medycy na Ulicy. Byli również gośćmi Radia dla Ciebie, gdzie opowiadali o projekcie 4 Łapy vs. PTSD.

***

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

Troje reprezentantów Fundacji brało czynny udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Ratowniczej im. prof. Antoniego Bryka w Dubiecku – wygłosili wykład pt. „Medycy na Ulicy – streetworking jako metoda pracy z osobami w kryzysie bezdomności”.

***

ORGANIZACJA BEZPŁATNYCH, OTWARTYCH DLA PROFESJONALISTÓW

W listopadzie i grudniu 2018 r. FORTIOR – Fundacja dla Wielu zorganizowała i przeprowadziła trzy bezpłatne szkolenia dla profesjonalistów świadczących pomoc psychologiczną, prawną, socjalną i medyczną, pracujących z osobami doświadczającymi przemocy lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym:

– „Streetworking jako metoda pracy z osobami w kryzysie bezdomności” (16 h dydaktycznych),

 – „Bezdomność jako sytuacja kryzysowa”                            (10 h dydaktycznych),

– „Przemoc seksualna wobec dorosłych mężczyzn. Procedury interwencji kryzysowej”                                      (10 h dydaktycznych).

Szkolenia prowadziła mgr Anna Jastrzębska – psycholog, specjalizujący się w pracy z osobami doświadczającymi kryzysu.

W szkoleniach wzięło udział 61 osób (łącznie).

***

TWORZENIE I REALIZACJA PROGRAMÓW BADAWCZYCH

Fundacja rozpoczęła wewnętrzny projekt badawczy dotyczący problematyki przemocy seksualnej wobec mężczyzn. Prowadzone badania mają charakter podłużny; dotyczą charakterystyki zjawiska, jego skutków krótko i długoterminowych oraz skuteczności stosowania metody przedłużonej ekspozycji oraz EMDR w psychoterapii mężczyzn z objawami zaburzeń potraumatycznych.

Wszystkie ww. działania fundacja finansowała z własnych środków.

3.    Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych:

 

ZBIÓRKI PUBLICZNE

Fundacja prowadziła od dn. 01.09.2018 r. dwie zbiórki publiczne o charakterze stałym:

MEDYCY NA ULICY – 2018/3479/OR:

Środki ze zbiórki przeznaczone zostały na zakup materiałów opatrunkowych i innych środków wykorzystywanych podczas udzielania pierwszej pomocy osobom doświadczającym przemocy i dotkniętym bezdomnością w ramach projektu „Medycy na Ulicy”. Darowizny rzeczowe (środki opatrunkowe, drobny sprzęt medyczny) zostały wykorzystane bezpośrednio do udzielania pierwszej pomocy w ramach ww. projektu. Pozostałe darowizny rzeczowe (środki higieniczne, bielizna, używana odzież) zostały wykorzystane podczas udzielania pierwszej pomocy w ramach ww. projektu do zapewnienia podopiecznym odpowiedniego poziomu higieny osobistej.

4 ŁAPY VS. PTSD – 2018/3478/OR:

Zebrane podczas zbiórki środki zostaną w całości przeznaczone na pokrycie kosztów specjalistycznego szkolenia instruktorów psów asystujących osobom cierpiącym na zespół stresu pourazowego,  a także kosztów procesu wstępnej selekcji psów do programu „4 ŁAPY VS. PTSD”, kosztów wstępnego specjalistycznego szkolenia psów oraz ich utrzymania na etapie szkolenia.

CROWDFUNDING

Fundacja zbierała środki finansowe za pomocą profili na internetowych stronach crowdfundingowych:

https://pomagamy.im/medycynaulicy

https://patronite.pl/MedycynaUlicy

Środki z ww. zbiórek przeznaczone zostały na zakup materiałów opatrunkowych i innych środków wykorzystywanych podczas udzielania pierwszej pomocy osobom doświadczającym przemocy i dotkniętym bezdomnością w ramach projektu „Medycy na Ulicy”.

4.    Odpisy uchwał zarządu fundacji (niepotrzebne skreślić):
Załącznik do sprawozdania zawiera odpisy uchwał zarządu fundacji podjętych w analizowanym okresie sprawozdawczym w ilości 2 szt.
5.    Informacje o wysokości uzyskanych przychodów,
z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego) oraz formy płatności (np. gotówka, przelew):
Darowizny w gotówce (zbiórka publiczna MEDYCY NA ULICY – 2018/3479/OR): 2709,22 zł.

Darowizny w gotówce (zbiórka publiczna 4 ŁAPY VS. PTSD – 2018/3478/OR): 697,63 zł.

Darowizny w formie przelewu na konto fundacji:           11 590,05 zł

Wartość darowizn rzeczowych od osób prywatnych: 620,00 zł

Wartość darowizn rzeczowych (zbiórka publiczna MEDYCY NA ULICY – 2018/3479/OR): 6883,78 zł.

ŁĄCZNY PRZYCHÓD: 22 500,68 zł

6.    Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń: Fundacja udziela świadczeń wyłącznie nieodpłatnie, nie realizuje działalności odpłatnej.
7.    Działalność gospodarcza, tj.:
a.    informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą (niepotrzebne skreślić):
tak, prowadzi nie, nie prowadzi
b.    informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
c.    wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej: Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
d.    procentowy stosunek przychodu osiągniętego
z działalności gospodarczej
do przychodu osiągniętego
z pozostałych źródeł:
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
8.    Informacje o kosztach z wyodrębnieniem formy płatności (np. gotówka, przelew) poniesionych na:
a.    realizację celów statutowych: 1479, 58 zł
b.    administrację (np. czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.): 0,00 zł
c.    działalność gospodarczą: 0,00 zł
d.    pozostałe: 0,00 zł
9.    Dane o zatrudnieniu w fundacji, tj.:
a.    łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji: W 2018 roku w skład fundacji wchodziło 12 osób.

Działalność fundacji opiera się wyłącznie na świadczeniach udzielanych przez wolontariuszy (umowy o wolontariat).

Zarząd Fundacji również działa w ramach wolontariatu.

Fundacja nie zatrudnia pracowników.

b.    liczba  osób zatrudnionych
w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska:
W 2018 roku w skład fundacji wchodziło 12 osób.

Zarząd Fundacji: 3 osoby (wolontariusze).

Członkowie Fundacji: 9 osób (wolontariusze).

Fundacja nie zatrudnia pracowników.

c.    liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
10.    Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w fundacji: 0,00 zł, w tym:
a.    wynagrodzenia: 0,00 zł
b.    nagrody: 0,00 zł
c.    premie: 0,00 zł
d.    inne świadczenia: 0,00 zł
e.    wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej:
0,00 zł
11.    Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:
a.       wynagrodzenia: 0,00 zł
b.       nagrody: 0,00 zł
c.        premie: 0,00 zł
d.       inne świadczenia: 0,00 zł
12.    Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą, z podziałem na:
a.        wynagrodzenia: 0,00 zł
b.        nagrody: 0,00 zł
c.        premie: 0,00 zł
d.        inne świadczenia: 0,00 zł
13.    Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 0,00 zł
14.    Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych:
a.      wysokość pożyczki: 0,00 zł
b.      pożyczkobiorca: Nie dotyczy
c.      warunki przyznania pożyczki: Nie dotyczy
d.      podstawa statutowa udzielenia pożyczki: Nie dotyczy
15.    Dane o kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w przypadku rachunku członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, oraz kwotach zgromadzonych w gotówce:

Na dzień 31.12.2018 r. fundacja zgromadziła na rachunku bankowym prowadzonym przez mBANK S.A.  z siedzibą w Warszawie (ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa), kwotę: 10 339,46 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. fundacja zgromadziła w gotówce kwotę: 3406,85 zł.

16.    Dane o wartości nabytych obligacji: Fundacja nie nabyła obligacji
17.    Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:

Fundacja nie nabyła udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego

18.    Dane o nabytych nieruchomościach:
a.      wysokość kwot wydatkowanych na nabycie nieruchomości: Fundacja nie nabyła nieruchomości
b.      przeznaczenie nabytych nieruchomości: Fundacja nie nabyła nieruchomości
19.    Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych: Fundacja nie nabyła środków trwałych
20.    Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
Wiersz AKTYWA Stan na koniec 2018 r.
A Aktywa trwałe 0,00
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 21 121,10 zł
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 620,00 zł
II Należności krótkoterminowe 177,00 zł
III Inwestycje krótkoterminowe 20 324,10 zł
1. Środki pieniężne 20 324,10 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
  Aktywa razem 21 121,10 zł
21. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Stan na koniec 2018 r.
I Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
II Rezerwy na zobowiązania
III Inne zobowiązania
IV Rozliczenia międzyokresowe
Zobowiązania razem 0,00 zł
22.   Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz wyniku finansowym tej działalności:

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe

23.    Informacja o rozliczeniu fundacji
z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych:

Wszystkie zobowiązania podatkowe zostały uregulowane terminowo.

Fundacja nie jest płatnikiem podatku VAT.

Dochody fundacji przeznaczono na cele statutowe, wolne od podatku.

24.    Informacja o składanych deklaracjach podatkowych:

Fundacja składa po zakończeniu roku zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy (deklaracja CIT-8) oraz informację o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (deklaracja CIT8/0).

25.    Informacja, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała płatności o  wartości równej lub przekraczającej równowartość           10 000 euro

26.    Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość
10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji:

Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała płatności o  wartości równej lub przekraczającej równowartość           10 000 euro

27.    Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli była – to należy wskazać organ kontrolujący oraz wyniki kontroli:

W okresie sprawozdawczym w fundacji nie była przeprowadzana kontrola

Anna Jastrzębska Bartłomiej Matyszewski Paweł Wieczorek