Przemoc seksualna wobec mężczyzn

przem szkol

PRZEMOC SEKSUALNA WOBEC DOROSŁYCH MĘŻCZYZN

Niniejsze szkolenie pozwala na nabycie elementarnej wiedzy z zakresu psychologii traumy w kontekście zjawiska przemocy seksualnej wobec dorosłych mężczyzn oraz uzyskanie praktycznych umiejętności oceny stanu poszkodowanego oraz komunikowania się z osobami poszkodowanymi, znajdującymi się w kryzysie emocjonalnym.

Szkolenie adresujemy przede wszystkim do osób na co dzień pracujących z osobami doświadczającymi sytuacji kryzysowych związanych z zagrożeniem życia i zdrowia na skutek działań o charakterze kryminalnym: policjantów, strażników miejskich, pracowników socjalnych, żołnierzy, lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek i pozostałych pracowników ochrony zdrowia, prokuratorów, sędziów. W ramach limitu miejsc mogą wziąć w nim udział przedstawiciele innych zawodów zainteresowani problematyką pomocy psychologicznej.

PROGRAM:

1. Kryzys a trauma. Reakcje na doświadczenia urazowe
2. Specyfika przemocy seksualnej jako zdarzenia traumatycznego
3. Przemoc seksualna wobec mężczyzn – społeczna skala problemu
4. Mężczyźni doświadczający przemocy seksualnej – czynniki zwiększające ryzyko wiktymizacji
5. Sprawcy przemocy seksualnej wobec mężczyzn
6. Formy przemocy seksualnej
7. Skutki przemocy seksualnej
8. Zespół stresu pourazowego
9. Mity związane ze zjawiskiem przemocy seksualnej wobec mężczyzn
10. Rola wsparcia społecznego w radzeniu sobie ze skutkami przemocy
11. Zasady komunikacji z osobą pokrzywdzoną przemocą seksualną
12. Zasady udzielania pierwszej pomocy psychologicznej. Najważniejsze zadania osoby udzielającej pomocy
13. Interwencja kryzysowa w przypadku przemocy seksualnej
14. Psychologiczne BHP osoby udzielającej pomocy

Termin szkolenia: 24-25.09.2022 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Przy sali szkoleniowej zawsze stoi skarbonka – będziemy wdzięczni za każde wsparcie naszej działalności.